THƯƠNG HIỆU ẨM THỰC

Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

 

BEARD PAPA’S
Ẩm thực


Tầng 1F-10-01

CHUK TEA & COFFEE
Ẩm thực


Tầng 1F-16

PAPPA ROTI
Ẩm thực


Tầng 1F-10-02

JOOPI
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3F-01

STARBUCKS
Ẩm thực


Tầng 1F-10

BOAT NOODLES
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3F-02

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF
Ẩm thực


Tầng 1F-14

DIM TU TAC
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3F-03-04

SWENSEN’S
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3F-05

CHILLI THAI
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3F-06-07

MANWAH
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3F-08

DOOKKI
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3F-09

POULET
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-01

JIN DIN ROU
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-06

CHANG KANG KUNG
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-02-03

GYU SHIGE
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-07

BASTA HIRO
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-06

SOM TUM THAI
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-08

SUSHI HOKKAIDO SACHI
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-04-05

KICHI KICHI
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-09

ISUSHI
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-10

HONG SI
Ẩm thực


Tầng 6F-K01

CRYSTAL JADE
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-11

HONG SI
Ẩm thực


Tầng 6F-K01

GOGI HOUSE
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F-12-13

HAIDILAO
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4F